Utredning och behandling

På Busmottagningen utgår vi från de behov som den unge och hans eller hennes familj och närstående är i behov av.

Ofta finns det tydliga behovsbeskrivningar från föräldrar och/socialförvaltningar som god utgångspunkt för planering av insats. Till detta kompletterar vi ofta med kartläggning utifrån våra kompetensområden. Utifrån detta har vi möjlighet att erbjuda specialanpassade insatser.

Våra uppdrag består ofta av intensiva kontakter där vi i team (ex psykolog och familjeterapeut) arbetar i individuella samtal med den unge, med handledning till föräldrar eller familjehemsföräldrar samt med gemensamma familjesamtal. Träffarna kan äga rum flera gånger i veckan där vi kan arbeta gemensamt hela nätverket parallellt som enskilda insatser kan genomföras. Detta ger ofta förutsättningar för att åstadkomma snabbare positiva förändringar.

I vissa situationer är det fullt tillräckligt med en insats som mer kan liknas ”klassisk öppenvård” med enskilda kontakter om någon eller några enstaka timmar i veckan.

Kostnaden för insatsen baseras på vårt timpris, antalet timmar som insatsen omfattar och om den kan genomföras på Busmottagningen eller insatsen behöver äga rum hemma hos den unge. Insatsens längd varierar beroende av behoven, men generellt kan sägas att utredningsinsatser är kortare medan behandlingar betydligt längre.

Då vi både i utrednings- och behandlingsinsatser samt det administrativa arbetet arbetar utifrån uppdragsgivarens behov finns också möjlighet till paketlösningar vad gäller de ekonomiska besluten om detta underlättar.