Några vanliga upplägg för insatser

Insatserna på Busmottagningen går att göra helt anpassade utifrån de behov som finns.

Det rör sig om insatser där enstaka timmar i veckan är fullt tillräckligt till att den unge och hans eller hennes närmaste vuxna (föräldrar, familjehem eller motsvarande) träffar våra behandlare två till tre gånger i veckan några timmar varje tillfälle för att kunna genomgå mer intensiv behandling. Nedan följer några exempel på insatser.

Nedan följer några exempel på insatser som är vanliga hos oss, tidsåtgången är varierar beroende på de behov som det specifika barnet och hans eller hennes familj har:

Våld i uppväxtmiljön, nu placerad i familjehem

Ett barn eller ungdom som växt upp i familj där det förekommit våld och där föräldrar inte kunnat leva upp till de behov av omsorg som barnet har behov av. Ofta förekommer symtom både i form av traumatiska reaktioner (ex PTSD eller annan form av traumatisering) och påverkan på relaterandet till andra människor, både jämnåriga och närmaste vuxna. Insats omfattande 4-8 timmar per vecka och pågår ofta under en längre period.

 • Enskilda samtal med den unge
 • Handledning till familjehemsföräldrar
 • Gemensamma samtal med syfte att öka trygghet och kommunikation inom familjehemmet.
Yngre barn som blivit sexuellt utnyttjad av äldre syskon eller annan närstående

Ett yngre barn som blivit utsatt sexuellt behöver ofta få hjälp på flera plan. Vi arbetar utifrån att hjälpa barnet sätta ord (eller bilder) på upplevelserna och utgår inte enbart ifrån att stöd till föräldrar är tillräckligt. Sedan behöver också föräldrar mycket stöd i att hantera situationen både utifrån skydd och säkerhet men också att alla i familjen får sina behov tillgodosedda. Insatsen varierar i omfattningen beroende på behov (2-4 timmar per vecka är vanligt) och varierar över tid då exempelvis de enskilda samtalen med barnet oftast inte behöver vara pågående under hela kontakten.

 • Familjesamtal – hur ska vi som familj klara av det traumatiska som hänt den unge. Hur ska vi stötta? Den som blivit utsatt? Den som förgripit sig?
 • Bearbetning av traumatiska erfarenheter tillsammans med föräldrar och vid behov enskilt.
Tonåring med ptsd till följd av sexuella övergrepp

En ung person i tonåren som under de senaste åren blivit utsatt för sexuella övergrepp i eller utanför familjen och därefter utvecklat symtom på PTSD. Insats omfattande 2-4 timmar per vecka beroende av hur mycket stöd den unge behöver av föräldrar. 

 • Individuella samtal med den unge med syfte att minska symtom på PTSD, psykologisk behandling med fokus på exponering för traumatiska minnen, minska undvikandebeteenden och säkerhetsbeteenden.
 • Vid behov involvering av nätverk i form av föräldrar och/eller skolpersonal för arbetet mellan sessioner.
Barn med sexuella beteendeproblem

Yngre barn (ex mellan 5-10 år) där barnet uppvisar sexuella beteenden och/eller sexuellt språk som är avvikande i förhållande till sin ålder. Det är ofta vanligt vid dessa insatser att även närmaste vuxna har behov av stöd och hjälp med beteendeförändringar. Insats omfattande 3-6 timmar per vecka.

 • Riskbedömning och kartläggning (AR-RSBP)
 • Behandling utifrån Sköldis (KBT för barn med sexuella beteendeproblem) med både den unge och hans eller hennes föräldrar. Ofta arbetar vi både enskilt barn och föräldrar för sig för att sedan ha gemensamma samtal.
Tonåring som har begått sexuella övergrepp

I första hand ska den unge genomgå riskbedömning och därefter kan ställningstagande till omfattningen av insatsen göras. Oftast rekommenderas övergreppsspecifik behandling och omfattningen av en sådan varierar beroende av den unges riskfaktorer. Ibland har den unge under en längre tid varit placerad på behandlingshem eller SiS-institution och ska därefter flytta hem eller till familjehem och har fortsatta behov av vård eller eftervård. Omfattningen av insatsen brukar variera mellan 1-4 timmar i veckan.

 • Individuella samtal i form av övergreppsspecifik behandling
 • Stöd till nätverk (föräldrar, familjehem, skola)

Under senaste åren har vi fått allt fler förfrågningar från föräldrar som undrar om det finns möjlighet att komma privat till Busmottagningen för att deras barn eller tonåring inte mår bra, utan att det behöver röra sig om sådana situationer som ovan. Det kan röra sig om nedstämdhet och depression, ångestsyndrom av olika slag eller mer diffusa frågeställningar där vi inledningsvis behöver kartlägga måendet. Beroende på behoven går det oftast att hitta en lösning. Ta kontakt så pratar vi ihop oss.